Servicios

Préstec interbibliotecari

Pots descarregar-te ací les normes del préstec interbibliotecari.     Descarregar-te ací el formulari del préstec interbibliotecari.

 1. Aquest és el procés pel qual, a petició d'un usuari, una biblioteca obté d'una altra un document específic que no està disponible en el mateix fons de la biblioteca peticionària. El document sol·licitat podrà ser subministrat en el seu format original o per mitjà de còpia.
 2. El servei de préstec interbibliotecari de la Biblioteca Municipal de Vinaròs permet accedir al fons de les Biblioteques adherides a la Xarxa  de Lectura Pública Valenciana.
 3. Queden exclosos del préstec interbibliotecari:
  • Tots aquells documents que, segons el parer de la direcció de la biblioteca que presta, no siguen susceptibles de formar part d'esta modalitat de préstec pel seu caràcter únic, valuós, rar, especial o pel seu estat de conservació.
  • Els documents audiovisuals, sonors i electrònics
  • Les obres excloses de préstec personal
  • Els llibres de consulta molt freqüent
  • Llibres infantils i juvenils
  • Les obres que formen els lots mensuals de novetats
  • Materials que pertanyen a la Biblioteca però que estan prestats
 4. La biblioteca requerida podrà optar entre l'enviament del document original sol·licitat o una còpia. S'oferirà reproducció de tots els materials exclosos del préstec interbibliotecari, excepte aquells en què la reproducció puga afectar a la bona conservació de l'exemplar i sempre amb estricta subjecció a la normativa de propietat intel·lectual i drets d'autor.
 5. El document podrà ser prestat a domicili als usuaris amb carnet de la Xarxa Electrònica de Lectura Pública Valenciana, regint-se per les normes de préstec aplicables a este tipus d'exemplar.
 6. La devolució dels préstecs es realitzarà en el termini establit, sent els materials correctament empaquetats i tornats en el mateix estat de conservació en què es van rebre.
 7. La pèrdua o deteriorament del document sol·licitat serà imputable al lector peticionari, i comportarà la reposició immediata d'un altre exemplar del document prestat  o el document equivalent marcat per la biblioteca prestadora en cas d'impossibilitat de reposició del mateix document. L’usuari es compromet a mantinre els materials prestats en bon estat, a tornar-los en el termini estipulat i a reposar l’obra perduda o deteriorada. En cas de no complir aquesta norma, se suspendrà, fins al seu compliment, l’efectivitat del carnet de préstec en totes les biblioteques adherides a la Xarxa de Lectura Pública Valenciana.
 8. Les despeses d'enviament aniran a càrrec de la biblioteca prestadora i els gastos de devolució seran costejats per la biblioteca peticionària. Les despeses per les còpies realitzades podran ser exigides per la biblioteca prestadora a la biblioteca peticionària. La biblioteca peticionària podrà exigir a l'usuari el pagament dels gastos del préstec quan es produïsquen, especialment en cas de despeses de reprografia.
 9. Podran accedir al préstec interbibliotecari els lectors adults en possessió del carnet en vigor de la Xarxa de Lectura Pública Valenciana i que no estiguen sancionats.
 10. Un mateix lector pot presentar al mateix temps un màxim de 3 sol·licituds i 6 durant un mateix any.
 11. Des de la notificació de l'arribada a la biblioteca del material demanat, el lector disposarà d'un màxim d'una setmana per a recollir-lo. Passat el temps i si el lector no l'arreplegat, el material serà retornat a la biblioteca d'origen.